ความร่วมมือระหว่าง กรมการจัดหางาน วิทยาลัย ที.เทค และ บริษัทชั้นนำในประเทศ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน และเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา 
เรียที่ ที.เทค และทำงานไปพร้อมๆกัน