1. เฉพาะนักศึกษาทวิภาคี
  2. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. แผนกการบัญชี
  4. แผนกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  5. แผนกไฟฟ้ากำลัง
  6. แผนกช่างยานยนต์
  7. แผนกสามัญ

ภาคเรียนที่ 1

    ภาควิชา :    คอมพิวเตอร์ 
 รหัสวิชา  รายชื่อวิชา ระดับชั้น

เฉพาะสามัญ

 สายตรงและสายสามัญ
3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 ปวส.1 สายตรง+ม.6  
3200-2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส.1 สายตรง+ม.6    
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น1 ปวส.1 สาย ม.6    
3204-2002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง ปวส.1 สายตรง+ม.6  
3204-2001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ ปวส.1 สายตรง+ม.6  
3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ปวส.1 สายตรง+ม.6  

 

ภาควิชา :    การบัญชี
 รหัสวิชา  รายชื่อวิชา ระดับชั้น เฉพาะสามัญ สายตรงและสายสามัญ
3201-2109 การบัญชีการเงิน ปวส.1 สายตรง+ม.6  
3201-2001 การบัญชีชั้นกลาง1 ปวส.1 สายตรง+ม.6  
3201-2104 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ปวส.1 สายตรง+ม.6  

 

ภาควิชา :    ไฟฟ้ากำลัง
 รหัสวิชา  รายชื่อวิชา ระดับชั้น เฉพาะสามัญ สายตรงและสายสามัญ
3104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1 ปวส.1 สายตรง+ม.6  
3100-0007 งานเชื่อมโลหะ ปวส.1 สาย ม.6    
3104-2104 วงจรอิเล็คทรอนิกส์ ปวส.1 สายตรง+ม.6  
3104-2206 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ปวส.1 สายตรง+ม.6  
3104-1001 วงจรไฟฟ้า ปวส.1 สายตรง+ม.6  
3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า1 ปวส.1 สายตรง+ม.6  

 

ภาควิชา :    ช่างยานยนต์
 รหัสวิชา  รายชื่อวิชา ระดับชั้น เฉพาะสามัญ สายตรงและสายสามัญ
3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ ปวส.1 สายตรง+ม.6    
3101-2103 งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ปวส.1 สายตรง+ม.6  
3100-0125 การจัดการความปลอดภัย ปวส.1 สายตรง+ม.6  
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค ปวส.1 สาย ม.6    
3100-0101 กงศาสตร์วิศวกรรม ปวส.1 สายตรง+ม.6  

 

 

ภาควิชา :     สามัญ
 รหัสวิชา  รายชื่อวิชา ระดับชั้น เฉพาะสามัญ สายตรงและสายสามัญ
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ1 ปวส.1 สายตรง+ม.6    
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ ปวส.1 สายตรง+ม.6  
3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ ปวส.1 สาย ม.6  
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ปวส.1 สายตรง+ม.6  

 

 

อาจารย์ โชติกา  ยาสาไชย

โทร : 091-8621436

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อาจารย์ สาวิตรี  บัวชุม

โทร : 098-85529112

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

อาจารย์ กมล  คำเพ็ชรดี

โทร : 093-0954562

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

อาจารย์ เฉลิมชัย  เปรยรัตน์

โทร : 098-47965608

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

อาจารย์ เจษฎา  แสนสุภา

โทร : 082-8414124

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
       
       
       
       
       
       
       

อาจารย์ อุทัยทิพย์  สุทธิประภา

โทร : 061-1140329

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ อัชราวดี บาดตาสาว

โทร : 089-9436402

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ สมปอง ภูดี

โทร : 090-3531795

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
       
       
       
       
       
       
       
       

อาจารย์ ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ

โทร : 082-8414345

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


   
       
       
       
       
       
       
       

อาจารย์ ถาวร  แดงท่าขาม

โทร : 091-0611709

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ คมสัน สมปัญญา

โทร : 081-0554452

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ ชัยยา  ต้นสวรรค์

โทร : 083-0791290

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
       
       
       
       
       
       
       

อาจารย์ จิรันธนิน ธนคำดี

โทร : 088-5534459

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อาจารย์ จักรกฤษณ์ เหง้าสุวรรณ

โทร : 083-2867114

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ อดุลย์  พ่อบุตรดี

โทร : 

E-mail : 


   
       
       
       
       
       
       
       
       

อาจารย์ Siwapong suopanklang

โทร : 085-4158887

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อาจารย์ ฐิตาภรณ์  ชัยรัง

โทร : 095-9254536

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ นิตดา  กาญจนราช

โทร : 087-2310626

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อาจารย์ ศรีสวรรค์   เหง้าสุวรรณ

โทร : 086-2387681

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ เทพทัต  ทิพโพทิน

โทร : 088-3344566

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ นายสาธิต  สุมนารถ

โทร : 

E-mail :