เขียนโดย ที.เทค
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 02:53

ตราวิทยาลัย

ปรัชญา

 “คุณธรรม  นำความรู้”

อัตลักษณ์

   “ คุณธรรม  นำความรู้ ”

 เอกลักษณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม จะเป็นวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาแกบุคคลทุกระดับ ”