วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม (ที.เทค)

เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 02:40
เขียนโดย ที.เทค

      วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา  สังกัดบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ตั้งอยู่ที่ ๔๗  หมู่ ๖  ตำบลธาตุพนมใต้   อำเภอ ธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ตามใบอนุญาตเลขที่  นพ.๒/๒๕๔๑ โดยเปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา  นาย โอภาส    สุมนารถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย เปิดเรียนในชั้น  ปวช.๑ ถึง ปวช.๓  วิชาที่เปิดสอน  คือประเภทวิชาพณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม

      ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒  วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ได้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาและผู้ที่สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.๓) ประเภทวิชาพณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

      ปัจจุบันหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนมี ๒ ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม จำนวนนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมเต็มความจุ แบ่งเป็นภาคเช้า จำนวน  ๙๑๕  คน และภาคบ่าย จำนวน  ๙๑๕  คน

      สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ  ขนาดใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมมีเนื้อที่บริเวณด้วยรอบวิทยาลัย ๖ ไร่ ๙๕ ตารางวา  บริเวณใกล้ข้างเคียงเป็นชุมชนเกษตรกรรม และศูนย์ราชการต่างๆอาทิ เช่น ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชธาตุพนม เกษตรอำเภอธาตุพนม สถานีขนส่งอำเภอธาตุพนม  เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เป็นต้น จึงทำให้ทางวิทยาลัยสามารถติดต่อกับศูนย์ราชการได้รวดเร็ว