Vinaora Nivo Slider

mcuicon2

***สำหรับนักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพชัั้นปีที่ 3  สาขาการบัญชี และช่างยานยนต์  ให้เข้ามาส่งสมุดคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่   20  กุมภาพพันธ์  2558 นี้ จากฝ่ายวิชาการ  (อ.บัญชา  ปู่บุตรชา)

 

 

mcuicon3


***กำหนดการสอบกลางภาค  วันที่ 19 - 22 ธันวาคม  2557 

***กำหนดการ  กีฬาสีภายใน  วันที่  24 - 26   ธันวาคม  2557  

1.การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก ด้วยบัญชีคำศัพท์พื้นฐาน โดย อ.อัชราวดี บาดตาสาว  Link

2.เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาด้านการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดย อ.เฉลิมชัย  เปรยรัตน์  Link

3.วิจัยเด็กไม่เข้าเรียน  โดย อ.วรชัย   มหาโคตร  Link

4.การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน  โดย อ.วิวัฒน์   มหาโคตร  Link

5.โครงการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  Link

 

*เข้าตรวจสอบสิทธิ์ กู้ยืมเงิน กยศ. Link

*นิสิตที่กู้ยืมเงิน กยศ ติดต่อฝ่ายวิชาการด่วน   

วิทยาลัยได้ทำการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์  จำนวน 20 เครื่อง  เพื่อทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยได้ดำเนินการ จัดซื้อ โปรเจคเตอร์ / โต๊ะเก้าอี้ เพื่อทำห้องบรรยาย ปีการศึกษา 2556

 

สนุก! ข่าวประจำวัน

Additional information