mcuicon3

งานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมปีการศึกษา2558

บทที่1  บทที่ 1.1      บทที่2  บทที่ 2.1      บทที่3  บทที่ 3.1       บทที่4

             บทที่ 1.2                   บทที่ 2.2                   บทที่ 3.2

             บทที่ 1.3

 


แจ้งรายวิชานักศึกษาฝึกงานระดับ ปวช.และ ปวส.  

 

ให้นักศึกษาทำรายงานส่งตามรายวิชา (ติดต่อสอบถาม อ.สาวิตรี บัวชุม โทร. 0885529112)

1.การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก ด้วยบัญชีคำศัพท์พื้นฐาน โดย อ.อัชราวดี บาดตาสาว  Link

2.เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาด้านการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดย อ.เฉลิมชัย  เปรยรัตน์  Link

3.วิจัยเด็กไม่เข้าเรียน  โดย อ.วรชัย   มหาโคตร  Link

4.การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน  โดย อ.วิวัฒน์   มหาโคตร  Link

5.โครงการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  Link

 

*เข้าตรวจสอบสิทธิ์ กู้ยืมเงิน กยศ. Link

*นิสิตที่กู้ยืมเงิน กยศ ติดต่อฝ่ายวิชาการด่วน   

สนุก! ข่าวประจำวัน

             

Additional information